Kinh tế tập thể là gì?  Đặc điểm của kinh tế tập thể và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiện nay? Cùng ketqua.net.vn tìm hiểu chi tiết về vấn đề này nhé.

Khái niệm Kinh tế tập thể là gì

Kinh tế tập thể là gì

Kinh tế tập thể trong tiếng Anh chính là Collective economy. Đây là một trong 5 thành phần kinh tế nước ta do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đã xác định.

Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt chính là hợp tác xã, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể; liên kết rộng rãi các người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn về quy mô, lĩnh vực và địa bàn.

Phân phối theo lao động, theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ; hoạt động dựa trên nguyên tắc: hợp tác tự nguyện; dân chủ, bình đẳng và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; hợp tác và phát triển cộng đồng.

Kinh tế tập thể có đặc điểm gì?

  • Với hình thức đa dạng, nòng cốt là hợp tác dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể
  • Có sự liên kết giữa những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế
  • Không giới hạn về quy mô và địa bàn
  • Phân phối theo lao động, theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ.
  • Nguyên tắc hoạt động : đó là tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm những lợi ích các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của các thành viên, góp phần xoá đói, giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các thành viên.

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiện nay

Để mô hình kinh tế tập thể ngày càng phát triển, chúng ta cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về bản chất, cơ chế hoạt động của hợp tác xã kiểu mới, vai trò và lợi ích của kinh tế tập thể trong sản xuất.

Hai đó là rà soát, bổ sung, hoàn thiện khu pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho HTX phát triển…

Thứ ba đó là tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển…

Bốn là, kiện toàn tổ chức thống nhất, đồng bộ và xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, phối hợp, điều hành giữa Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể ở Trung ương và địa phương,

Năm là, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX.

Sáu là, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tăng cường công tác xây dựng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết, những quy định pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Cuối cùng đấy là chú trọng phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực về quản lý nhà nước và quản trị sản xuất, kinh doanh cho kinh tế tập thể

Loading...

>>> Kinh tế tri thức là gì? Vai trò của kinh tế tri thức tại Việt Nam

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về kinh tế tập thể là gì, hy vọng rằng qua đây bạn đọc đã nắm được những thông tin kiến thức bổ ích rồi nhé.

Loading...