Chuyển nhượng sáng 17/9: Công thần Barca sắp đến Inter